Faaliyetler

Vakfımızın yapmış olduğu faaliyetler

Faaliyetlerimiz

Vakfımızın yaptığı faaliyetler

1- Ülke içinde ve dışında camii,mescit,kur’an kursu,meslek kursu yaptırmak,gerektiğinde lojman,çay ocağı,dinlenme odası gibi eklentiler ve tadilatlar yapmak, özellikle ve öncelikle Gaziemir’de bulunan Emir Sultan Cami ve Ahmet Eroğlu Camilerinin bakım ve onarım giderlerini karşılamak için vakfın imkanlarını kullanmak ve ayrıca gerektiğinde bunun için yardım toplamak,çalışan kişileri istihdam etmek.

2- Hac ve umre ziyareti ile ilgili tüm işlemleri yürütmek için gerekli istihdamı sağlamak,masrafları yapmak,bunlar için gerekli eğitimi vermek üzere çalışmalar yürütmek,bu konuda yasa ile belirlenen ölçüler içerisinde faaliyette bulunmak,vakıf içerisinde görevli veya çalışan personele konu ile ilgili yapılacak çalışmalarda maddi destek sağlamak, gerekli eğitim desteği vermek,tüm masraflarını karşılamak,

3- Öğrencilerin başarılarının artırılması için ödüllü yarışmalar yapmak,sağlık merkezleri açılması için personel istihdam edilmesi,fakir hastaların tedavilerinin sürdürülmesi için ücretsiz hizmet verilmesi.

4- Yurt,okul ve etüt merkezleri açmak,işletmek

5- Öğrencilerin eğitimlerinin devamı için tüm ihtiyaçlarını karşılamak,ortaöğretim,lisans,yüksek lisans ve doktora çalışması yapan öğrencilere burs vermek, maddi yardımda bulunmak,yabancı ülkelerde okumalarını sağlamak.

6- Açılmış olan eğitim,sağlık,teknik,sosyal tesislerden yararlanmak isteyenleri zaruri masraflarını karşılamak,tedavilerini yapmak,ilaç ihtiyaçlarını gidermek,

7- Tıp,alternatif tıp,tamamlayıcı tıp alanlarında çalışma yapan,eğitim gören kişilere yönetim kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında destek olmak ve çalışma imkanları sağlamak,yurt içinde ve yurt dışında benzeri kuruluşlarla (yasalar çerçevesinde) temas kurarak onların çalışmalardan faydalanmak ve onlarla bilgi alışverişinde bulunmak,koruyucu hekimlik mediko sosyal ve halk sağlığı ilmi ve tatbiki ve tedavi edici mahiyette  araştırmalar yapmak,yaptırmak ve bu çeşit faaliyetleri desteklemek,bu meyanda milli ve milletlerarası sempozyumlar ,konferanslar mesleki ve tekamül kursları düzenlemek veya bu tür faaliyetlere katılmak,vakfın yönetim kurulunun uygun göreceği sağlık ve sosyal alanlarda müstakilen veya resmi özel kuruluşlarla müştereken üniversite,okul ve her türlü teknik ve sosyal hizmet eğitimi ve öğretimi kuruluşlarıyla yüksek teknoloji kurum ve kuruluşları açmak,yönetmek ve mevcut kuruluşlarla işbirliği yapmak, vakfın gayesine uygun ve devamlı gelir getirebilecek her türlü tıbbi,ticari,sanayi yatırımlarda bulunmak,işletmeler ve şirketler,kurmak,kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek, bu alanda yönetim kurulunca başarılı kabul edilenleri ödüllendirmek, toplum sağlığı ile alakalı tıbbi gıda ve benzeri inceleme,tahlil ve araştırmalar yaparak toplumun aydınlanmasını sağlamak ,vakfın gayesine uygun araştırma yapanlara imkan sağlamak,

8- Ülkemiz insanları ile dış ülkelerden ülkemize gelmiş fakru zaruret içinde bulunan kişilere yiyecek,giyecek ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamak. Ülkemizde ve dış ülkelerde Allah korusun meydana gelecek sel,afet,deprem ve her türlü felaketlerde insan ihtiyacı olan tüm ihtiyaçların karşılanması ile sağlıkla ilgili tıbbi ilaç ve doktor hizmetlerinin yapılması için çalışmalar yapmak. Ülkemizde ve dış ülkelerde her türlü sağlık taraması yapılması teşhis ve tedavilerinin yapılması için çalışmak,aracılık etmek.Tüm yardım faaliyetleri ve aracılık hizmetleri için gerektiğinde ulusal ve uluslararası kampanyalar açmak.

9- Toplanan ilaç ve gıdaların ihtiyaç sahibi kişilere dağıtılması,çalışmasını yapmak.

10- Süreli veya süresiz kitap,dergi,gazete,broşür, CD yayınlamak.

11- Ulusal ve Uluslararası devlet ve sivil toplum kuruluşları ile ortak faaliyetler yürütmek,bu tür oluşumlara katılmak,yurtiçinde ve yurtdışında doğrudan faaliyetler yürütmek.

12- Hac, umre, turistik ve eğitim gayeli geziler,sportif faaliyetler tertip etmek

13- İlmi,sosyal,ictimai,tarihi ve dini konularda halka açık konferans,seminer,sempozyum,panel gibi toplantılar düzenlemek

14- Vakfın amacına uygun hizmetlerin görülmesi için gerektiğinde idareci ve işçi istihdam edip ücretlerini ödemek